spacer.png, 0 kB
Forside arrow Betingelser
Betingelser PDF Udskriv E-mail

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser leveret fra advokatfirmaet Jan Poulsen ("ajp") overfor ajp's klienter ("klienten"), med mindre andet skriftligt er aftalt.

1.  Opstart:
ajp er altid parat til at tage en uformel drøftelse med klienten omkring klientens ønsker og behov, således at ajp's rådgivning er tilpasset klienten i videst mulig omfang, og således at sagens omfang fra begyndelsen er fastlagt bedst muligt.

ajp har dog erfaring for, at sager efterfølgende kan ændre karakter, og klienten skal således stedse være opmærksom på, at den indledende beskrivelse og fastlæggelse af sagens karakter udelukkende er vejledende og således ikke bindende for ajp.

Ved enhver henvendelse vurderer ajp indledningsvis, om der ved ajp's påtagelse af sagen er risiko for habilitetsproblemer, og såfremt sådan risiko består eller kan opstå, vil ajp ikke være i stand til at påtage sig sagen.

2.  Tilbud og prisoverslag:

Som udgangspunkt afregnes sager under hensyntagen til bl.a. medgået tid, de involverede værdier, sagens beskaffenhed og de nærmere omstændigheder i øvrigt.

Faste tilbud kan sædvanligt ikke gives. Der beregnes som udgangspunkt 1.600 kr. pr. advokattime plus moms og med tillæg af evt. positive udlæg; men incl sekretærtid.

Afgivelse af prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for ajp, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

ajp arbejder ikke efter "no-cure no-pay" aflønning eller anden form for resultat afhængig aflønning, og ajp indgår ikke aftaler herom.

3.  Tavshedspligt:

Alle medarbejdere i ajp er underlagt en ubetinget tavshedspligt, og alle oplysninger og enhver form for materiale, som ajp modtager i forbindelse med behandlingen af en sag, vil blive behandlet fortroligt.

Originale dokumenter indleveret til ajp vil som udgangspunkt blive returneret til klienten ved sagens afslutning.

4.  Værneting:
For tvistigheder mellem erhvervsklienter og ajp, skal disse afgøres ved de ordinære domstole med Retten i Ålborg som første retsinstans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

 
spacer.png, 0 kB