Betingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser leveret fra advokatfirmaet Jan Poulsen ("ajp") overfor ajp's klienter ("klienten"), med mindre andet skriftligt er aftalt.

1.  Opstart:
ajp er altid parat til at tage en uformel drøftelse med klienten omkring klientens ønsker og behov, således at ajp's rådgivning er tilpasset klienten i videst mulig omfang, og således at sagens omfang fra begyndelsen er fastlagt bedst muligt.

ajp har dog erfaring for, at sager efterfølgende kan ændre karakter, og klienten skal således stedse være opmærksom på, at den indledende beskrivelse og fastlæggelse af sagens karakter udelukkende er vejledende og således ikke bindende for ajp.

Ved enhver henvendelse vurderer ajp indledningsvis, om der ved ajp's påtagelse af sagen er risiko for habilitetsproblemer, og såfremt sådan risiko består eller kan opstå, vil ajp ikke være i stand til at påtage sig sagen.

2.  Tilbud og prisoverslag:

Som udgangspunkt afregnes sager under hensyntagen til bl.a. medgået tid, de involverede værdier, sagens beskaffenhed og de nærmere omstændigheder i øvrigt.

Faste tilbud kan sædvanligt ikke gives. Der beregnes som udgangspunkt 1.600 kr. pr. advokattime plus moms og med tillæg af evt. positive udlæg; men incl sekretærtid.

Afgivelse af prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for ajp, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

ajp arbejder ikke efter "no-cure no-pay" aflønning eller anden form for resultat afhængig aflønning, og ajp indgår ikke aftaler herom.

3.  Tavshedspligt:

Alle medarbejdere i ajp er underlagt en ubetinget tavshedspligt, og alle oplysninger og enhver form for materiale, som ajp modtager i forbindelse med behandlingen af en sag, vil blive behandlet fortroligt.

Originale dokumenter indleveret til ajp vil som udgangspunkt blive returneret til klienten ved sagens afslutning.

4.  Yderligere oplysninger omfattet af oplysningspligt:
Kontoret er etableret på adressen, Aagade 8, 9620 Aalestrup. Vi har ikke Filialkontorer.
Kontoret kan kontaktes på telefonnummer +45 98641811 og på e-mailadressen Denne emailadresse bliver beskyttet mod spam bots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

Vores CVR-nr. er 16723789.

Advokatfirmaet er organiseret som et anpartsselskab.

Advokatkontoret har klientkonto i Nordea Bank A/S, kontonummer 2560 0560181000.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000,00 euro (ca. 750.000,00 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på bade klientbankkonti og egne konti.
Der gaelder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her daekkes belob op til 10 mio. euro,
indtil 12 måneder after beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere  oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside https://www.fs.dk/garantiformuen/om-garantiformuen

Advokat Jan Paulsen er legal ejer af Advokatfirmaet Jan Paulsen Advokatanpartsselskab.

Advokat Jan Paulsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaten er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos HDI, policenr. VAS 1400016. Ansvarsforsikringen daekker alT advokatvirksomhed udøvet af advokat Jan Paulsen,
uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatkontoret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatkontoret er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126.
Herudover galder de advokatetiske regler. De regler, der særskilt gælder for udovelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkraevet af Advokatfirmaet Jan Paulsen Advokatanpartsselskab og/eller utilfredshed med en af advokatkontorets advokaters adfaerd,
kan klienten klage over salaerets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.